Leveringsvoorwaarden van BudgetOffice:

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BudgetOffice en op alle met BudgetOffice aangegane overeenkomsten.
 3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 5. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door BudgetOffice heeft ingestemd.
 6. De internetsite van BudgetOffice richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
 7. Onder .Koper. wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BudgetOffice in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 8. BudgetOffice behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 9. Door het gebruik van de internetsite van BudgetOffice en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 10. BudgetOffice is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
 11. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
 12. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. BudgetOffice   is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 13. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
 14. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 15. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
   - een offerte door de Koper is getekend en door BudgetOffice is ontvangen ingeval door BudgetOffice   een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
   - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (.bestelformulier.) aan BudgetOffice via elektronische weg is verzonden en door BudgetOffice is ontvangen.
 16. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
 17. Koper en BudgetOffice komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van BudgetOffice zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
 18. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BudgetOffice garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 19. Prijzen
 20. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn Exclusief omzetbelasting.
 21. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 22. De Koper is de prijs verschuldigd die BudgetOffice   in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BudgetOffice  worden gecorrigeerd.
 23. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 24. BudgetOffice berekent € 8,50 bezorgkosten voor bezorging in Nederland en Belgie.
 25. BudgetOffice kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.
 26. Betaling
 27. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: per bank via iDEAL, remboursbetaling of op vooruitbetaling. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur.

 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt. Voor overige weigeringen zal de Koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden.

 Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 1341.76.391 t.n.v. BudgetOffice te Dedemsvaart. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

 Bij betalingen per factuur hanteert BudgetOffice een betalingstermijn van 8 dagen.

 Van de betaalmethoden uitgezonderd remboursbetaling en betaling via iDEAL kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.

 BudgetOffice kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van BudgetOffice 

 1. In het geval door BudgetOffice een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BudgetOffice   als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is BudgetOffice   bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Levering en leveringstijd
 6. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft BudgetOffice ernaar om bestellingen die voor 12 uur .s middags op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. BudgetOffice kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 7. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch, of per fax worden gemeld.
 8. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 5.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.
 10. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 11. Ruilen en herroepingsrecht
 12. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten.
 13. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BudgetOffice zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.
 14. Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht.
 15. Eigendomsvoorbehoud
 16. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met BudgetOffice is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 17. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 18. Garantie en aansprakelijkheid
 19. BudgetOffice garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 20. De onder punt 1 genoemde garantie geldt voor inktcartridges gedurende een periode van 3 maanden na levering en voor tonercartridges gedurende een periode van 6 maanden na levering. Voor overige printsupplies en originele producten zal BudgetOffice garanties van producenten doorleveren aan de Koper.
 21. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 22. BudgetOffice is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BudgetOffice. BudgetOffice is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 23. Indien BudgetOffice, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 24. In het geval de Koper via BudgetOffice een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
 25. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BudgetOffice of de fabrikant zijn verricht;

 - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

 - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

 1. De Koper is gehouden BudgetOffice te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen BudgetOffice mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 De Koper is verplicht het product aan BudgetOffice   te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht BudgetOffice zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

 1. De garantie op uw printer wordt niet beïnvloed wanneer u een compatible of originele cartridge gebruikt.
 2. Overmacht
 3. In geval van overmacht is BudgetOffice niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 5. Intellectuele eigendom
 6. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BudgetOffice, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 7. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede .al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 8. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BudgetOffice, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 9. Persoonsgegevens
 10. BudgetOffice zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. BudgetOffice neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 12. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 13. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 14. Geschillen
 15. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van BudgetOffice   of overeenkomsten gesloten met BudgetOffice   worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 16. Diversen
 17. BudgetOffice is gevestigd te Dedemsvaart en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04082504. Het BTW-identificatienummer is NL816899642B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan BudgetOffice, Van Haeringenstraat 31, 7701 CM  Dedemsvaart of naar het e-mail adres info@budgetoffice.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.
 18. BudgetOffice streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantoor uren van BudgetOffice te beantwoorden.

Privacy Statement

 Algemeen

 BudgetOffice respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

 In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. BudgetOffice draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door BudgetOffice verwerkt?

 De gegevens die door BudgetOffice worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde verkeersgegevens van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van BudgetOffice.

Wat doet BudgetOffice met uw gegevens?

 Het doel van het verwerken van de gegevens is:
 - het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
 - het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
 - het kunnen doen van (depersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

 De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

 Links

 De site van BudgetOffice kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft BudgetOffice geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 Beveiliging

 Alle betaalgegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. BudgetOffice hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

 Uw rechten

 U kunt altijd aan BudgetOffice vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan BudgetOffice vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die BudgetOffice zo spoedig mogelijk zal verwerken.

 Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, BudgetOffice hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

 Informatie over BudgetOffice privacy beleid

 Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van BudgetOffice kunt u een e-mail sturen naar info@budgetoffice.nl.