LIJM 3M SCOTCH REMOUNT 9473 BUS 400ML

€ 15,77 STUK excl. BTW
€ 19,08 (incl. BTW)
Productnummer: 836260
Besteleenheid: STUK
Merk: Scotch
Besteleenheid: 1
Veilig en eenvoudig betalen met:

Specificaties

Productnummer: 836260
Merk Scotch
EAN 5010027520165
Kleuren Transparant

Omschrijving

 • Voor het aanbrengen van tijdelijke verbindingen.
 • Na verwijdering geen beschadiging van originele documenten.
 • Houdt licht papier en textiel op elke gladde ondergrond.
 • Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
 • Eenvoudig spuiten en monteren.
 • Bevat geen schadelijke drijfgassen.
 • Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Na het inademen frisse lucht toedienen.
 • Bij klachten arts raadplegen.
 • Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
 • Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
 • Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
 • Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
 • Gevarenaanduiding;
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261A Inademing van damp vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Vergelijkbare producten

LIJM 3M FOTOMOUNT BUS 400ML

Voorraad product

Productnummer: 836257
€ 11,83 STUK € 14,31 (incl. BTW)

LIJM 3M SPRAYMOUNT BUS 400ML

Voorraad product

Productnummer: 836258
€ 13,29 STUK € 16,08 (incl. BTW)

LIJM PATTEX HOBBY SPRAY NON-PERMANENT 400ML

Voorraad product

Productnummer: 836244
€ 13,64 STUK € 16,50 (incl. BTW)

Gerelateerde producten

LIJM 3M FOTOMOUNT BUS 400ML

Voorradig

Productnummer: 836257
€ 11,83 STUK € 14,31 (incl. BTW)

LIJM 3M SPRAYMOUNT BUS 400ML

Voorradig

Productnummer: 836258
€ 13,29 STUK € 16,08 (incl. BTW)

LIJMSTIFT 3M SCOTCH 21GR

Voorradig

Productnummer: 836001
€ 1,24 STUK € 1,50 (incl. BTW)

LIJMSTIFT 3M SCOTCH 40GR

Voorradig

Productnummer: 836003
€ 1,71 STUK € 2,07 (incl. BTW)